Podmínky pro dodavatele:

Zprostředkovatel se zavazuje nabízet předmět prodeje v internetové aukci na portálu www.livebid.cz a vystavit jej ve své galerii na adrese Písecká 317, 388 01 Blatná a dle svých možností předmět všestranně propagovat. Na aukční internetový portál www.livebid.cz bude předmět prodeje zařazen dle časových možností zprostředkovatele. S tímto způsobem byl objednavatel seznámen a podpisem této smlouvy s touto formou prodeje souhlasí. Objednavatel souhlasí s dohodnutou nejnižší cenou, tj. nejnižší možnou vyvolávací cenou, která byla vzájemně u každého jednotlivého předmětu dohodnuta a je uvedena v popisu předmětu této aukce.
Objednavatel prohlašuje, že ohledně předmětu prodeje neuzavřel žádnou jinou smlouvu o zprostředkování prodeje, smlouvu o provedení dražby, či jinou obdobnou smlouvu a že po dobu trvání této smlouvy žádnou takovou smlouvu neuzavře. Popis předmětu je součástí smlouvy. Pokud některé prohlášení objednavatele dle tohoto článku bude nesprávné či neúplné, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a objednavatel odpovídá zprostředkovateli za škodu, která mu tímto vznikne. Objednavatel je osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která prokázala svou totožnost platným občanským průkazem nebo jiným platným dokladem. Objednavatel předává tímto zprostředkovateli ke zprostředkování prodeje předměty uvedené jmenovitě v této smlouvě a podpisem této smlouvy prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu prodeje, že předmět není zatížen žádnými právy třetích osob a že nebyl získán trestnou činností či k trestné činnosti použit. Objednavatel odpovídá za vady předmětu, které mu jsou či mají být při uzavírání této smlouvy známy a je jeho povinností na ně zprostředkovatele upozornit předem. Vady budou zapsány ve smlouvě. Objednavatel je povinen neprodleně zprostředkovateli nahlásit změnu adresy a ostatních identifikačních údajů. Objednavatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by měly nebo mohly mít vliv na autentičnost, autorství, originalitu atd. předmětů uvedených v této smlouvě. Objednavatel se zavazuje, že pokud se takové okolnosti nebo informace dozví dodatečně, neprodleně je sdělí zprostředkovateli.
Zprostředkovatel se zavazuje, že vyhotoví fotodokumentaci předmětu, a to za účelem propagace předmětu prodeje s cílem zprostředkování jeho prodeje. Objednavatel tímto uděluje zprostředkovateli neodvolatelný bezúplatný a časově neomezený souhlas k užívání fotografií předmětu prodeje za účelem zprostředkování prodeje, ke zveřejnění na aukčním internetovém portálu, v reklamním tisku atp. Zprostředkovatel je oprávněn sám určit způsob a rozsah propagace předmětu prodeje. Zprostředkovatel neodpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku nepravdivosti výše uvedených prohlášení objednavatele. Objednavatel je seznámen s obchodními podmínkami (aukčním řádem), ochranou osobních údajů a pravidly užívání internetové aukce na www.livebid.cz a podpisem této smlouvy s nimi souhlasí.
II.
Objednavatel je povinen zaplatit zprostředkovateli stanovenou odměnu. Odměna zprostředkovatele je ve výši (po domluvě 10 – 20 % ) z ceny dosažené prodejem na aukčním internetovém portálu. Výše odměny v procentech z dosažené ceny při zprostředkování prodeje je smluvní. Odměna je účtována pouze v případě prodeje předmětu. V případě, že se strany dohodnou na restaurování předmětu smlouvy, bude odměna pro zprostředkovatele navýšena o 10 % z ceny dosažené prodejem. Pokud se daný předmět nevydraží, nebude objednavateli účtován poplatek za restaurování.
Dnem předání předmětu vítěznému dražiteli nebo po zaplacení konečné ceny předmětu se považují služby poskytnuté zprostředkovatelem za poskytnuté. Pokud vítězný dražitel internetové aukce neuhradí předmět uvedený v této smlouvě, nemá objednavatel žádný právní nárok na vyplacení jakéhokoli finančního obnosu. Po uhrazení platby vítězným dražitelem za vydražený předmět, zprostředkovatel poukáže, bez zbytečného odkladu, objednavateli finanční nárok z prodeje na číslo bankovního účtu, které objednavatel sdělil při podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Částka, která bude objednavateli odeslána na bankovní účet, činí prodejní cenu poníženou o odměnu zprostředkovatele. V případě, že objednavatel neuvede do smlouvy správné číslo bankovního účtu a finanční plnění ze strany zprostředkovatele bude tímto poukázáno jinému subjektu, svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že veškeré záležitosti týkající se případného sporu a reklamace platby si bude s bankovním ústavem vyřizovat objednavatel sám. Podpisem této smlouvy objednavatel stvrzuje, že číslo účtu i bankovního ústavu v této smlouvě řádně překontroloval a že uvedené číslo účtu je uvedeno výhradně na jeho osobu. Zprostředkovatel je oprávněn ověřit totožnost objednavatele nebo plnou moc od objednavatelem zplnomocněné osoby a ověřit též její totožnost. Zprostředkovatel informuje objednavatele telefonicky nebo elektronicky (SMS, e-mail) o vydražení předmětu smlouvy, a to do třiceti (30) dnů od uskutečnění prodeje. Zprostředkovatel odešle finanční plnění za prodaný předmět bankovním převodem nejdříve dvacátý čtvrtý (24) den od ukončení internetové aukce. Vlastnické právo na předmět přechází na nového majitele okamžikem uhrazení konečné ceny předmětu a jeho převzetím.
III.
Pokud nebude domluvena mezi objednavatelem a zprostředkovatelem opakovaná aukce, je objednavatel povinen do deseti (10) dnů ode dne ukončení aukce převzít předmět zpět. Po uplynutí této lhůty neručí zprostředkovatel za škody, poničení, ztrátu či odcizení předmětu.
Pokud nebude předmět vydražen za dohodnutou nejnižší cenu v této smlouvě, může být po vzájemné dohodě objednavatele a zprostředkovatele dražba předmětu opakována v některé z následujících aukcí. V případě opakované dražby může být po dohodě s objednavatelem vyvolávací cena zprostředkovatelem ponížena až o 50 % předchozí vyvolávací ceny. Zprostředkovatel určí vhodnost a termín opakované dražby tohoto předmětu. Pokud nebude předmět vydražen ani za sníženou cenu v opakované aukci, je objednavatel povinen do deseti (10) dnů ode dne ukončení
opakované aukce převzít si předmět zpět. Po uplynutí této lhůty neručí zprostředkovatel za škody, poničení, ztrátu či odcizení předmětu.
Zpětné převzetí potvrdí objednavatel na výtisku smlouvy zprostředkovatele. Objednavateli není účtována žádná odměna pro zprostředkovatele a předmět je vydán zpět. Pokud si objednavatel do 6 měsíců od skončení dohodnuté aukce nepřevezme neprodané předměty, přechází vlastnické právo na tyto předměty na zprostředkovatele bez jakéhokoli nároku objednavatele na finanční kompenzaci.
IV.
Vypovězení této smlouvy objednavatelem po převzetí předmětu ke zprostředkování prodeje je možné pouze v případě, kdy předmět ještě není zařazen do internetové aukce a objednavatel uhradil zprostředkovateli na bankovní účet 198233538/0600 smluvní pokutu ve výši 100 % z dohodnuté vyvolávací ceny za jednotlivý předmět. Objednavatel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit před převzetím předmětu smlouvy zpět. Pokud již internetová aukce předmětu probíhá, nemá objednavatel nárok na odstoupení od této smlouvy a vrácení předmětu. Tyto podmínky jsou stanoveny pro ochranu dobrého jména zprostředkovatele vůči účastníkům internetové aukce. Objednavatel je s těmito podmínkami seznámen a podpisem této smlouvy s nimi souhlasí. Zprostředkovatel je oprávněn uplatnit zadržovací právo k předmětu až do úplného zaplacení smluvní pokuty. Neuhradí-li objednavatel tuto smluvní pokutu, bude předmět zařazen do aukčního prodeje.
V.
Zprostředkovatel odpovídá za škodu vzniklou na předmětech uvedených v této smlouvě po dobu od předání předmětu objednavatelem zprostředkovateli do doby vydání vydraženého předmětu dražiteli.
Zprostředkovatel si vyhrazuje nárok odstoupit od této smlouvy kdykoli bez udání důvodu. V takovém případě je objednavatel povinen vyzvednout předmět, který je popsán ve smlouvě, nejpozději do 10 pracovních dnů od písemné, e-mailové nebo telefonní výzvy. Po uplynutí této lhůty neručí zprostředkovatel za škody, poničení, ztrátu či odcizení předmětu. Pokud si objednavatel do 6 měsíců od výzvy předměty smlouvy nepřevezme, přechází vlastnické právo na tyto předměty na zprostředkovatele a to bez jakéhokoli nároku objednavatele na finanční kompenzaci.
Podpisem této smlouvy objednavatel souhlasí s tím, že v případě potřeby bude předmět předán k odbornému znaleckému posouzení. Při kladném vyjádření znalce bude předmět vystaven k prodeji. Při negativním vyjádření znalce o pravosti předmětu zprostředkovatel bude považovat předmět za neobchodovatelný. V takovém případě bude uzavřená smlouva považována za neplatnou.
V případě, že si objednavatel převezme předmět zpět, je povinen si předmět řádně prohlédnout. Pokud objednavatel zjistí závady, je povinen to okamžitě sdělit zprostředkovateli, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
VI.
Objednavatel bere na vědomí, že zprostředkovatel je povinen v určitých případech zjišťovat, v rámci identifikaci osob, rodná čísla, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Objednavatel podpisem smlouvy uděluje zprostředkovateli dle obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), souhlas ke zpracování osobních údajů, pořízení kopie občanského průkazu a evidenci osobních údajů objednavatele, které zprostředkovateli v souvislosti s touto smlouvou poskytl a to především za účelem ověření totožnosti objednavatele a za účelem zasílání nabídky služeb zprostředkovatele. Souhlas objednavatel uděluje do odvolání a zavazuje se, že bude zprostředkovatele bez zbytečného odkladu informovat o změně osobních údajů, které mu poskytl.
VII.
Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem v platném znění. Pokud některé z ustanovení této smlouvy bude nebo se stane neplatným, je platnost zbývajících částí smlouvy nedotčena. Na místo neplatného ustanovení dohodnou smluvní strany takové doplnění, aby byl dodržen účel smlouvy.

Translate »
error: Content is protected !!